ANBI

ANBI

Gegevens m.b.t. de ANBI :

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.
De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan.
Op 1 Januari 2016 is de Stichting museum wegenbouwmachines of terwijl het Weg & Bouw museum van naam veranderd.
De nieuwe naam is :  Stichting BouwmachinesvanToen.
Hierdoor zal in het Jaarverslag, de financiële verantwoording en het beleidsplan tot 31 december 2015 nog gesproken worden over het Weg & bouwmuseum.  
Naam : BouwmachinesvanToen , Geregistreerd bij de belastingdienst onder de naam : Stichting BouwmachinesvanToen.
Nummer Kamer van Koophandel : 41047645 RSIN/fiscaal nummer : 8067 87 351  

Doelstelling :

De doelstelling van de Stichting BouwmachinesvanToen is :

Het in beeld brengen van de ontwikkeling in de Grond Weg en Waterbouw en het daarbij gebruikte materieel in het bijzonder, het verwerven, renoveren, beheren en onderhouden van oude bouwmachines,
documentatie, films en video’s, maquette’s enz. ; het geven van inzicht in de ontwikkeling van het vakgebied ; het kweken van interesse bij jongeren voor het volgen van een opleiding in de bouw en wegenbouw.  

Contactgegevens :  

Postadres : Stichting BouwmachinesvanToen.
Koksteeg 25
5381 HB  VINKEL.

Email : info@bouwmachinesvantoen.nl
Website : www.bouwmachinesvantoen.nl

Bestuurssamenstelling :

Het dagelijks bestuur van Stichting BouwmachinesvanToen wordt gevormd door :
• Voorzitter :                               Dhr.  H. van Dijk
• Secretaris :                              Dhr.  A. Monshouwer
• Penningmeester :                    Mevr.  A. Ploegmakers
• Algemene bestuursleden :     Dhr.  G. Ploegmakers
                                                      Dhr.  A. Gevers                                                     
                                                      Dhr.  N. Hoeke

Beleidsplan : Zie onderstaand.  
Verslag uitgeoefende activiteiten: Zie onderstaand.
Financiële verantwoording:   Zie onderstaand.  
Beloningsbeleid : De bestuursleden en vrijwilligers van het museum zijn op vrijwillige basis werkzaam en kunnen maximaal voor een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,00 per jaar in aanmerking komen.
De uitzondering op deze regel per 1 februari 2014 was de manager van het museum. 

Jaarverslag 2020

Als bestuur kijken we samen met onze vrijwilligers terug op weer een mooi en bedrijvig jaar. Na de voorzichtige start in 2016 waarin de stichting verder ging onder de naam Bouwmachinesvantoen verliep het jaar 2019 een stuk turbulenter. De “Ervaar en Beleef”  koers die het bestuur heeft ingezet is ook in 2020 doorgezet.  In 2020 hebben we door de Covid-crisis geen evenementen bezocht en zijn we voornamelijk actief geweest met het bouwen aan ons onderkomen, hierdoor liggen de restauratie projecten aan de machines helaas nagenoeg stil .

Ook in 2020 zij we doorgegaan met het uitwerken van de plannen voor een nieuwe locatie om de collectie tentoon te stellen. Ondanks alle inzet is de wens om in 2020 al een open dag te kunnen organiseren niet haalbaar gebleken. Een deel van de benodigde vergunningen is binnen en enkele procedures zullen in 2021 nog doorlopen moeten worden. Zodra deze procedure zijn afgerond zijn we instaat om een exacte datum voor de opening te geven. Vooralsnog hopen wij die in oktober van 2021 plaats te laten vinden echter ook dan zijn wij zijn afhankelijk van de ontwikkelingen met de Covid. Dit is ook de reden dat wij dit jaar niet deelnemen aan landelijke evenementen.

Naast een toekomstig  fysiek bezoek aan de locatie is de voortgang van de Stichting de volgen op Facebook en op de website.

De collectie van de stichting is in 2020 is het zelfde gebleven, er zijn ons echter weer toezeggingen gedaan voor het schenken van een tweetal machines wij hopen daar in de loop van 2021 meer duidelijkheid over te kunne verstrekken. De ontwikkelingen rond de geschonken objecten worden via de gebruikelijke social mediakanalen gedeeld met de wereld.

Naast de alle lopende en nieuwe ontwikkelingen rondom de fysieke collectie blijft ons digitale fotoarchief BouwmachinesvanToen-Archief zich uitbreiden. Regelmatig worden we benaderd voor het plaatsen van oud foto materiaal van de Nederlandse GWW aannemers. Het digitale archief is een deel van de stichting steeds meer naamsbekendheid krijgt. Het doel is dit digitale deel van de collectie de komende jaren verder uit te breiden en waar mogelijk wat interactiever te maken.       We hopen in 2021 het complete archief van een grote landelijk opererende aannemer, welke niet meer bestaat te ontvangen welke ons is toegezegd.

De wens van het bestuur om werkend materieel te kunnen tonen heeft als consequentie dat er veel achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd. Naast achterstallig onderhoud zullen ook enkele machines gerestaureerd moeten worden. De inrichting van ons toekomstige onderkomen heeft ook dit jaar helaas erg veel tijd gekost en gaat ook het grootste deel van 2021 nog de nodige tijd kosten. We hopen in 2022 weer volop te kunnen starten met de lopende restauratie projecten.

Namens het bestuur

Samenvatting van het beleidsplan :

Inhoudsopgave
1.       Voorwoord
2.       Doelstellingen Stichting
3.        Beleidsstrategie
4.       Strategie 2020
5.       Conclusie/toekomst visie

1. Voorwoord :

1. Voorwoord

Het (voormalige) wegenbouwmuseum te Harderwijk heeft in de loop der jaren een grote collectie opgebouwd die een goed overzicht geeft in de ontwikkelingen binnen het vakgebied van de wegenbouw in Nederland. De collectie was zeer divers en van groot belang voor het Nederlandse cultureel- en industrieel erfgoed. Het machinepark dat deel uitmaakte van de collectie,  geeft ook een uitstekend inzicht in de ontwikkeling van de techniek en het industrieel ontwerp. Door de sluiting van het wegenbouwmuseum te Harderwijk dreigde een bijzondere collectie geheel te verdwijnen. Een groot deel van het machinepark valt nu binnen de collectie van de  Stichting BouwmachinesvanToen en is ondergebracht op een nieuwe locatie.

2. Doelstellingen Stichting

  • Het zijn van een erfgoedcentrum door middel van het beheren van het cultureel en industrieel erfgoed met betrekking tot Grondverzet- en Wegenbouwmachines.
  • Het uitdragen van het cultureel en industrieel erfgoed met betrekking tot Grondverzet- en Wegenbouwmachines door middel van het deelnemen aan landelijke evenementen. En, na opening nieuwe locatie, het overzichtelijk tentoonstellen en informeren van het publiek.
  • Het beheren van de  huidige collectie machines, foto’s, documentatie en memorabilia.
  • Het herstellen en conserveren van de huidige collectie materieel behorende tot het vakgebied van de wegenbouw.
  • Het verzamelen van machines, foto’s, documentatie en memorabilia en films (indien mogelijk) binnen het vakgebied van de grondverzet- en wegenbouw.
  • Het enthousiasmeren van publiek voor het vakgebied. Met extra aandacht voor de jonge bezoeker om zodoende de interesse voor het vakgebied te genereren.
  • Contacten met de ‘zakelijke’ markt onderhouden om zo ook een draagvlak te behouden/krijgen binnen het vakgebied.

3. Bedrijfsvoering

De Stichting BouwmachinesvanToen heeft geen winstoogmerk, maar zal wel een gezonde financiële basis moeten behouden. Sinds begin 2016 heeft het nieuwe bestuur de volledige zeggenschap over de tegoeden van het voormalige Weg- en bouwmuseum. Vanaf 2016 kan dan ook gestart worden met het tot uitvoering brengen van de nieuwe koers. Het bestuur is in de periode 2016 en 2017 bezig met het opzetten van de nieuwe organisatie en het omvormen naar het nieuwe beleid. In 2018  is het bestuur bezig met het ontwikkelen van de nieuwe locatie waar de collectie weer een vaste opstelling kan krijgen. In het jaar 2019 is de vergunningsprocedure opgestart voor de nieuwe locatie. De wens is om op de nieuwe locatie ook een buiten terrein te gaan inrichten om zodoende enkele activiteiten met werkende machines te kunnen gaan organiseren. In 2021 is de vergunningsaanvraag van de nieuwe locatie afgerond. Het jaar 2021 zal dan ook in het teken staan van het vorm geven en fysiek inrichten van de nieuwe locatie. De wens van het bestuur is om in het najaar van 2021 de opening van de nieuwe locatie te organiseren. Dit laatste is echter geheel afhankelijk van de vergunning verlening en de situatie rondom het Corona virus. Afhankelijk van beide zaken zal het bestuur in de zomer de beslissing nemen of een opening in 2021 haalbaar is. Om de stichting de gezonde financiële basis te laten behouden wil het bestuur haar doelstellingen bereiken door een bedrijfsvoering te realiseren die een samenspel kent tussen sponsoring, entreegelden, projectmatige subsidies en nevenactiviteiten. De laatste jaren zijn er al een aantal goede contacten met diverse partijen opgebouwd. Zodra er meer bekend zal zijn over de ingebruikname van het nieuwe onderkomen zal er gestart worden met het actief werven van fondsen en sponsoring.

4. Strategie 2021

In 2021 zal het bestuur doorgaan met de ingeslagen nieuwe koers en met de uitvoering van het motto: Ontdek en Beleef. Een koers die niet alleen gericht is op een nieuwe museum locatie maar ook op evenementen elders in het land. De focus voor 2021 ligt op het gereed krijgen van de nieuwe locatie.

Daarnaast zal de zijn we in overleg met enkele andere organisatie om te kijken of hier een goede samenwerking te op te bouwen is. Het jaar 2021 staat voornamelijk in het kader van de nieuwe locatie. De opzet en inrichting van de locatie zullen de nodige aandacht vergen. Momenteel wordt er volop gewerkt aan en in de nieuwe locatie. Zodra de nieuwe locatie ook ingericht kan worden kan er gekeken worden naar het werven van nieuwe vrijwilligers. Ook het werven van fondsen en verkrijgen van nieuwe sponsoren zal het komende jaar de aandacht vergen.

5. Conclusie/ toekomstvisie Het huidige bestuur heeft zich als doel gesteld een meer actieve koers te kiezen met ‘ervaar’ en ‘beleef’ als uitgangspunten. Een koers die niet alleen gericht moet zijn op de vakwereld maar ook op een breder publiek. Samen met de beoogde nieuwe locatie zal de stichting dan ook blijven deelnemen aan landelijke evenementen. Met de nieuwe koers en het opzetten van een nieuwe locatie ligt er een enorme opgave voor de komende jaren. Een opgave die reëel en realiseerbaar is en waar het huidige bestuur positief over gestemd is.